NAV
curl

مقدمه

متنی که در ادامه قرار دارد، یک راهنمایی برای معامله‌گران حرفه‌ای است که با استفاده از APIهای ارائه شده، بیشترین بهره را از حساب کاربری او‌ام‌پی فینکس خود به دست آورند. این مستندات ممکن است در بعضی بخش‌ها به‌روزسانی گردد.

عمومی

صفحه‌بندی

ارسال limit و page در query string

Parameters Type Validation Description
limit numeric in:10,15,25,50,100 تعداد قابل نمایش در هر صفحه
page numeric - شماره صفحه

در خروجی خارج از آرایه دیتا، اطلاعات صفحه‌بندی نمایش داده می‌شود

pagination data

{
  "total_records": 2,
  "per_page": 10,
  "page": 1,
  "total_pages": 1
}
Attribute Description
total_records تعداد کل رکوردها
per_page تعداد رکورد موجود در صفحه
page شماره صفحه
total_pages نعداد کل صفحات

کارت اعتباری

ایجاد کارت اعتباری

از طریق این اندپوینت کاربر می‌تواند کارت اعتباری متعلق به خودش برای واریز و برداشت را ثبت کند.

درخواست HTTP

POST /v1/user/verification/credit-card

شیوه ارسال درخواست:

curl --location -g --request POST 'https://BASE_URL/v2/user/wallet/{wallet_id}/withdraw' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "card": 5859831065129461
}'

داده درخواستی

فیلد توضیحات
card شناسه یک کارت متعلق به کاربر و عدد باشد

ورودی:

{
 "card": 5859**********61
}

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند یکی از کارت های خود که در سامانه ثبت کرده را حذف کند:

خروجی:

خروجی به صورت پاسخ http response code 201 می‌باشد


{
 "status": "OK"
}

اگر اطلاعات صاحب کارت با کاربر لاگین مطابقت نداشته باشد خروجی به صورت زیر خواهد بود:


{
 "status": "CARD_CONFLICT_ERROR",
 "message": "این کارت بانکی متعلق به شما نیست. لطفا فقط شماره کارت خود را وارد کنید."
}

اگردر دریافت اطلاعات صاحب کارت مشکلی باشد خروجی به صورت زیر خواهد بود:


{
 "status": "INVALID_RESPONSE",
 "message": "مشکلی در دریافت اطلاعات بوجود آمده است. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

اگرتعداد کارت هایی که کاربر وارد می‌کندبیشتر از حد مجاز باشد پاسخ خطا به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "شما تعداد زیادی کارت بانکی وارد کرده اید. لطفا بعد از حذف کردن یکی از کارت های بانکلی خود دوباره امتحان کنید."
}

اگر خروجی خطا خارج از موارد بالا بود خطای مربوط به provider می‌باشد.

حذف کارت اعتباری

از طریق این اندپوینت کاربر می‌تواند یکی از کارت‌های اعتباری خود را که در سامانه ثبت شده را حذف کند.

درخواست HTTP

DELETE /v1/user/verification/credit-card

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request DELETE 'http://BASE_URL/user/verification/credit-card' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
 "id":1
}'

داده درخواستی

فیلد توضیحات
id باید در فرمت معتبر کارت اعتباری باشد.شامل ۱۶ رقم و ازکارت های معتبر بانکی

ورودی:

{
 "card": 5022**********16
}

خروجی:

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

{
 "status": "OK"
}

اگر داده‌ای ورودی معتبر نباشد

{
 "status": "VALIDATION_ERROR"
}

اگر به هر علت کارت قابل حذف نباشد پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "CARD_LOCKED",
 "message": "این کارت اعتباری قابل حذف نیست."
}

نمایش لیست کارت اعتباری

از طریق این اندپوینت کاربر می‌تواند کلیه کارت‌های اعتباری خودش رامشاهده کند.

درخواست HTTP

GET /v1/user/verification/credit-card

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/user/verification/credit-card' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
 "card":5859831065129461
}'

خروجی:

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "id": 2,
   "card": "6037**********54",
   "name": "",
   "verified": "ACCEPTED",
   "created_at": "2021-02-28 23:30:34"
  },
  {
   "id": 1,
   "card": "6037**********28",
   "name": "نام و نام خانوادگی کاربر",
   "verified": "ACCEPTED",
   "created_at": "2022-01-13 19:18:30"
  },
  {
   "id": 2,
   "card": "6219**********06",
   "name": "نام ونام خانوادگی کاربر",
   "verified": "ACCEPTED",
   "created_at": "2022-05-01 21:19:17"
  }
 ]
}

اگر داده‌ای ورودی معتبر نباشد

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "message": "پیغام ولیدیشن مربوط به فیلد مورد نظر را می‌دهد"
}

اطلاعات شخصی

ثبت اطلاعات شخصی کاربر

از این اندپوینت کاربر اطلاعات شخصی خود را کامل می‌کند.

درخواست HTTP

GET /v1/user/verification/personal-information

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request POST 'https://BASE_URL/v1/user/verification/personal-information' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--form 'birthday="2000-09-25"' \
--form 'national_id="0658591258"' \
--form 'national_id_image=@"YOUR-IMAGE-PATH/sample-image.jpg"'

داده‌های درخواستی به صورت form-data داده می‌شود:

birthday:2000-09-25
national_id:0658591258
national_id_image:YOUR-UPLOADED-FILE
فیلد توضیحات
birthday تاریخ تولد - فرمت date -اجباری
national_id کدملی - ۱۰ رقم - فرمت کدملی معتبر - اجباری
national_id_image عکس کارت ملی - یکی از فرمت های jpg,png -بیشترین حجم 6144 - اجباری
address آدرس کاربر - غیر اجباری

}

اگرکاربر با خطای اعتبار سنجی مواجه شود پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد(code:422):

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "id": [
   "فیلد تصویر کد ملی الزامی است."
  ]
 }
}

خروجی:

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "first_name": "sample-name",
  "last_name": "sample-family-name",
  "gender": "MALE",
  "birthday": "2000-09-25",
  "national_id": "0123456789",
  "identity_card_verified": "PENDING"
 }
}

داده‌های خروجی

فیلد توضیحات
province_id شناسه استان
city_id شناسه شهر
address آدرس
address_verified آدرس تایید شده
postal_code کدپستی

اگر تعداد درخواست در دقیقه از حد خاص بیشتر باشد پاسخی مشابه زیر نمایش داده خواهد شد (code:429):

{
  "status": "RATE_LIMITER_ERROR",
  "message": "شما بارها درخواست اشتباه ثبت کرده‌اید. لطفا ۵۶ ثانیه صبر کرده و دوباره امتحان کنید."
}

اگر شماره همراه کاربر ثبت نشده باشدپاسخ زیر نمایش داده خواهد شد(code:400):

{
  "status": "ERROR",
  "message": "هنوز مرحله تایید شماره همراه توسط شما انجام نشده است."
}

اگر وضعیت تایید کارت ملی کاربر ACCEPTED, PENDING باشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد‌شد(code:403):

{
  "status": "ERROR",
  "message": "اطلاعات هویتی شما قبلا ثبت شده است."
}

اگر این کدملی قبلا ثبت شده باشد پاسخ زیر نمایش داده خواهدشد(code:403):

{
  "status": "ERROR",
  "message": "کد ملی قبلا توسط کاربر دیگری ثبت شده است."
}

اگر کدملی متعلق به شخص نباشدپاسخ زیر نمایش داده خواهدشد(code:403):

{
  "status": "ERROR",
  "message": "دارنده شماره تلفن همراه با کدملی وارد شده مطابقت ندارد. نیاز است شماره تلفن همراه و کد ملی متعلق به یک شخص باشد."
}

اگر اطلاعات هویتی ثبت شده کاربر با اطلاعات ورودی سازگار نباشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد(code:403):

{
  "status": "ERROR",
  "message": "کدملی وارد شده با تاریخ تولد مطابقت ندارد."
}

هشدار قیمت

ایجاد رکورد هشدار قیمت

این اندپوینت یک رکورد هشدار قیمت برای کاربر لاگین ثبت می‌کند.

درخواست HTTP

POST /v1/user/price-alert

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request POST 'https://BASE_URL/v1/user/price-alert' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "name": "YOUR-NAME",
  "market_id": 8,
  "enabled": true,
  "alert_type": "moving_up",
  "trigger_price": 1000,
  "trigger_only_once": true,
  "expire_at": "2024-05-03 12:05:03",
  "notify_type": [
    "sms"
  ],
  "percent": 50
}'

داده‌های درخواستی به صورت JSON داده می‌شود:

{
  "name": "YOUR-NAME",
  "market_id": 8,
  "enabled": true,
  "alert_type": "moving_up",
  "trigger_price": 1000,
  "trigger_only_once": true,
  "expire_at": "2024-05-03 12:05:03",
  "notify_type": [
    "sms"
  ],
  "percent": 50
}
فیلد توضیحات
'name' نام اختصاصی برای هر هشدار قیمت - طول بیشینه۶۴ - اجباری
'market_id' شناسه بازار معتبر و موجود در لیست صرافی-اجباری
'enabled' فعال بودن - مقادیر:درست،نادرست - اجباری
'alert_type' مقادیر: [moving_up,moving_down,moving_up_percent,moving_down_percent] نوع هشدار - اجباری
'trigger_price' قیمت آغاز سفارش گذاری - غیر اجباری
'trigger_only_once' فقط یک بار با رسیدن به این قیمت سفارش گذاری آغاز شود- مقادیر:درست,نادرست - اجباری
'expire_at' تاریخ انقضا - تاریخ به فرم Y-m-d H:i:s - غیر اجباری
'notify_type' نوع هشدار - مقادیر: sms,email - اجباری
'percent' عدد - غیر اجباری

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK"
}

داده‌های خروجی

فیلد توضیحات
status وضعیت

اگرکاربر با خطای اعتبار سنجی مواجه شود پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد( code:422):

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "name": [
   "نام نباید بیشتر از 64 کاراکتر داشته باشد."
  ]
 }
}

دریافت اطلاعات هشدار قیمت

این اندپوینت رکوردهای هشدار قیمت برای کاربر لاگین را می‌گیرد.

درخواست HTTP

GET /v1/user/price-alert

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/user/price-alert' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN'

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "id": 6,
   "market": {
    "id": 8,
    "name": "ترون - تومان"
   },
   "name": "YOUR-NAME",
   "enabled": true,
   "trigger_only_once": true,
   "alert_type": "moving_up",
   "percent": "50.00",
   "trigger_price": "1000",
   "expire_at": "2024-05-03 12:05:03",
   "notify_type": [
    "sms"
   ],
   "created_at": "2023-01-17 10:46:58",
   "updated_at": "2023-01-17 10:46:58"
  },
  {
   "id": 7,
   "market": {
    "id": 8,
    "name": "ترون - تومان"
   },
   "name": "YOUR-NAME",
   "enabled": true,
   "trigger_only_once": true,
   "alert_type": "moving_up",
   "percent": "50.00",
   "trigger_price": "1000",
   "expire_at": "2024-05-03 12:05:03",
   "notify_type": [
    "sms"
   ],
   "created_at": "2023-01-17 14:02:49",
   "updated_at": "2023-01-17 14:02:49"
  },
  {
   "id": 8,
   "market": {
    "id": 8,
    "name": "ترون - تومان"
   },
   "name": "YOUR-NAME",
   "enabled": true,
   "trigger_only_once": true,
   "alert_type": "moving_up",
   "percent": "50.00",
   "trigger_price": "1000",
   "expire_at": "2024-05-03 12:05:03",
   "notify_type": [
    "sms"
   ],
   "created_at": "2023-01-18 07:33:18",
   "updated_at": "2023-01-18 07:39:15"
  }
 ]
}

داده‌های خروجی

فیلد توضیحات
'name' نام اختصاصی برای هر هشدار قیمت
'market_id' شناسه بازار
'enabled' فعال بودن
'alert_type' نوع هشدار
'trigger_price' قیمت آغاز سفارش گذاری
'trigger_only_once' فقط یک بار با رسیدن به این قیمت سفارش گذاری آغاز شود
'expire_at' تاریخ انقضا
'notify_type' نوع هشدار
'percent' درصدی از دارایی که برای فروش سفارش گذاری می‌شود - عدد

حذف اطلاعات هشدار قیمت

این اندپوینت یک رکورد هشدار قیمت برای کاربر لاگین را حذف می‌کند.

درخواست HTTP

DELETE /v1/user/price-alert

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request DELETE 'https://BASE_URL/v1/user/price-alert?id=8' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--data-raw ''

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK"
}

داده‌های خروجی

فیلد توضیحات
status وضعیت

تغییر رمز عبور

ارسال لینک تغییر رمز عبور

این اندپوینت لینک تغییر رمز عبور را برای کاربر ارسال می‌کند.

درخواست HTTP

POST /v1/user/reset-password

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request POST 'https://BASE_URL/v1/user/reset-password' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "email":"[email protected]"
}'

داده‌های درخواستی به صورت JSON داده می‌شود:

{
 "email": "[email protected]"
}
فیلد توضیحات
'email' یک ایمیل معتبر - طول بیشینه 254 - اجباری

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "message": "لینک بازیابی رمز عبور برای شما ارسال شد."
 }
}

داده‌های خروجی

فیلد توضیحات
status وضعیت
message پیغام خروجی به کاربر

اگرکاربر با خطای اعتبار سنجی مواجه شود پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد( code:422):

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "email": [
   "ایمیل باید یک ایمیل معتبر باشد."
  ]
 }
}

اگر کاربر در کمتر از یک ساعت دوبار درخواست بازیابی رمز عبور بدهد پاسخ زیر برای او نمایش داده خواهدشد( code:429):

{
 "status": "ERROR",
 "errors": {
  "email": [
   "شما به تازگی درخواست فراموشی رمز عبور داده اید."
  ]
 }
}

بروزرسانی رمز عبور کاربر

این اندپوینت رمزعبور کاربر را بروز رسانی می‌کند.

درخواست HTTP

POST /v1/user/reset-password

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request PUT 'https://BASE_URL/v1/user/reset-password' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "token": "your-token",
  "password": "your-password"
}'

داده‌های درخواستی به صورت JSON داده می‌شود:

{
 "token": "your-token",
 "password": "your-password"
}
فیلد توضیحات
'token' یک رشته که کمتر از ۳۰ دقیقه قبل ایجاد شده باشد - در جدول توکن‌ها موجود باشد - طول بیشینه 128 - اجباری
'password' یک رشته - طول کمینه 8 - طول بیشینه 255 - اجباری

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK"
}

داده‌های خروجی

فیلد توضیحات
status وضعیت

اگرکاربر با خطای اعتبار سنجی مواجه شود پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد( code:422):

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "token": [
   "توکن انتخاب شده، معتبر نیست."
  ]
 }
}

ربات

ایجاد ربات کاربر

این اندپوینت کاربر ربات شخصی خودش را می‌سازد.

درخواست HTTP

POST /v1/user/robot

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request POST 'https://BASE_URL/v1/user/robot' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "market_id": 8,
  "order_type": "buy",
  "order_placement_interval_maximum": 70,
  "maximum_active_orders": 2,
  "tolerance": 99,
  "orders_volume_minimum": 1000000,
  "orders_volume_maximum": 1000000
}'

داده‌های درخواستی به صورت JSON داده می‌شود:

{
 "market_id": 8,
 "order_type": "buy",
 "order_placement_interval_maximum": 70,
 "maximum_active_orders": 2,
 "tolerance": 99,
 "orders_volume_minimum": 1000000,
 "orders_volume_maximum": 1000000
}
فیلد توضیحات
order_type مقادیر:buy,sell -نوع سفارش
order_placement_interval_maximum بیشترین بازه سفارش گذاری - مقادیر:۶۰تا۹۰۰
maximum_active_orders بیشترین سفارش فعال - مقادیر ۱ تا ۴
tolerance تلرانس - عدد بین - ۹۹.۹۹ تا ۹۹.۹۹
orders_volume_minimum کمترین حجم سفارشات - مقادیر:1000000تا 1000000000
orders_volume_maximum بیشترین حجم سفارشات - مقادیر:1000000تا 1000000000

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK"
}

داده‌های خروجی

فیلد توضیحات
status وضعیت

اگرکاربر با خطای اعتبار سنجی مواجه شود پاسخی به شکل زیر نمایش داده خواهد شد( code:422):

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "maximum_active_orders": [
   "maximum active orders نباید بزرگتر از 4 باشد."
  ]
 }
}

اگرکاربر بیش از یک ربات ایجاد کند پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد( code:400):

{
 "status": "TOO_MANY_ROBOTS",
 "message": "تعداد ربات بیش از حد مجاز است."
}

دریافت ربات کاربر

از طریق این اندپوینت کاربرلاگین می‌تواند ربات‌های خودش را دریافت کند.

درخواست HTTP

GET /v1/user/robot

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/user/robot' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--data-raw ''
فیلد توضیحات
order_type نوع سفارش
order_placement_interval_maximum بیشترین بازه سفارش گذاری - مقادیر:۶۰تا۹۰۰
maximum_active_orders بیشترین سفارش فعال - مقادیر ۱ تا ۴
tolerance تلرانس - عدد بین - ۹۹.۹۹ تا ۹۹.۹۹
orders_volume_minimum کمترین حجم سفارشات - مقادیر:1000000تا 1000000000
orders_volume_maximum بیشترین حجم سفارشات - مقادیر:1000000تا 1000000000

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "id": 1,
   "market": {
    "id": 3
   },
   "market_type": "real",
   "order_type": "buy",
   "order_placement_interval_maximum": 70,
   "orders_volume_minimum": "1000000.0000000000000000",
   "maximum_active_orders": 2,
   "orders_volume_maximum": "1000000.0000000000000000",
   "tolerance": "99.000",
   "tolerance_max": "99.000",
   "status": "PENDING",
   "reject_reason": null,
   "created_at": "2023-01-21 07:33:24",
   "updated_at": "2023-01-21 07:33:24",
   "deleted_at": null
  },
  {
   "id": 2,
   "market": {
    "id": 1
   },
   "market_type": "real",
   "order_type": "buy",
   "order_placement_interval_maximum": 60,
   "orders_volume_minimum": "1000000.0000000000000000",
   "maximum_active_orders": 1,
   "orders_volume_maximum": "10000000.0000000000000000",
   "tolerance": "5.000",
   "tolerance_max": "5.000",
   "status": "REJECTED",
   "reject_reason": null,
   "created_at": "2022-08-23 18:17:13",
   "updated_at": "2022-08-25 14:58:38",
   "deleted_at": null
  }
 ]
}

داده‌های خروجی

فیلد توضیحات
market_type نوع بازار
order_type نوع سفارش
order_placement_interval_maximum بیشترین بازه سفارش گذاری
orders_volume_minimum کمترین حجم سفارشات
orders_volume_maximum بیشترین حجم سفارشات
maximum_active_orders بیشترین سفارش فعال
tolerance تلرانس
tolerance_max تلرانس بیشینه
status وضعیت
reject_reason دلایل رد شدن
created_at تاریخ ایجاد
updated_at تاریخ ویرایش
deleted_at تاریخ حذف

اگر کاربر فیلد deleted=1 قرار دهد ربات‌های حذف شده را هم دریافت می‌کند( code:200):

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "id": 1,
   "market": {
    "id": 1
   },
   "market_type": "real",
   "order_type": "buy",
   "order_placement_interval_maximum": 60,
   "orders_volume_minimum": "1000000.0000000000000000",
   "maximum_active_orders": 1,
   "orders_volume_maximum": "10000000.0000000000000000",
   "tolerance": "5.000",
   "tolerance_max": "5.000",
   "status": "REJECTED",
   "reject_reason": null,
   "created_at": "2022-08-20 22:07:50",
   "updated_at": "2022-08-24 23:22:11",
   "deleted_at": "2022-08-25 09:43:42"
  }
 ]
}

دریافت بازارهای ربات کاربر

این اندپوینت بازارهای مربوط به یک ربات دریافت می‌کند.

درخواست HTTP

GET /v1/user/robot/market

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/user/robot/market' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--data-raw ''

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": [
  1,
  2,
  3,
  4,
  5,
  .
  .
  .
  121,
  122,
  123,
  124
 ]
}

داده‌های خروجی

این اندپوینت آرایه‌ای از شناسه‌های بازارهای مربوط به ربات را می‌گیرد.

حذف ربات کاربر

این اندپوینت یک ربات مربوط به کاربر لاگین را حذف می‌کند.

درخواست HTTP

GET /v1/user/robot?id=1

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request DELETE 'https://BASE_URL/v1/user/robot?id=1' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw

داده‌های ورودی:

فیلد توضیحات
id شناسه ربات - مربوط به یک ربات معتبر در جدول ربات‌های کاربر لاگین

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK"
}

اگر کاربر به تازگی درخواستی ثبت کرده باشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد( code:429):

{
 "status": "ERROR",
 "message": "شما به تازگی درخواست ثبت کرده اید. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

اگر کاربر ورودی اشتباه وارد کند و با خطای اعتبارسنجی مواجه شودپاسخ زیر نمایش داده خواهد شد( code:422):

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "id": [
   "شناسه انتخاب شده، معتبر نیست."
  ]
 }
}

اگر شناسه ربات در جدول صرافی وجود نداشته باشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد(code:400):

{
 "status": "ERROR",
 "message": "شما مجاز به انجام این کار نمی‌باشید."
}

اگر هنگام حذف ربات در پروژه ربات به هر علتی خطایی به وجود بیاید که حذف ناتمام بماند پاسخ زیر نمایش داده( code:400): خواهد شد

{
 "status": "TEMPORARY_UNAVAILABLE",
 "message": "This robot cannot be deleted at the moment. Please try again later."
}

سرویس‌های کاربر

ثبت نام کاربر

این اندپوینت برای کاربر را ثبت می‌کند. این اندپوینت احتیاج به هدر احراز هویت ندارد.

درخواست HTTP

GET /v1/user/sign-up

ورودی:

{
 "email": "your-email",
 "password": "your-password",
 "recaptcha_token": "your-recapcha-token"
}
فیلد توضیحات
email ایمیل کاربر - یک ایمیل معتبر با فرمت ایمیل - اجباری
password یک رشته حداقل ۸ و حداکثر۲۵۵ - اجباری
recaptcha_token رشته‌ای که از ای پی آی ریکپچا می‌دهد - اجباری
referral_code کدمعرف باید درجدول کاربر‌های صرافی موجود باشد - اجباری

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request POST 'https://BASE_URL/v1/user/sign-up' \
--data-raw '{
  "email":"your-email",
  "password":"your-password",
  "recaptcha_token":"your-recapcha-token"
}'

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "token": "386b7HV0zFgd9sBr4hpkUchVquSSdh3YsG6zKV3x71rmehchyPz3osB1vYNYD2wsPXZysR",
 "data": {
  "uid": 708507294
 }
}

اگر کاربر اطلاعات ورودی را اشتباه وارد کند و با خطای اعتبار سنجی مواجه شود پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:(code:422)

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "recaptcha_token": [
   "فیلد recaptcha token الزامی است."
  ]
 }
}

ورود کاربر

این اندپوینت برای ورود کاربر را صدا زده می‌شود. این اندپوینت احتیاج به هدر احراز هویت ندارد.

درخواست HTTP

GET /v1/user/sign-in

ورودی:

{
 "email": "your-email",
 "password": "your-password",
 "recaptcha_token": "your-recapcha-token"
}
فیلد توضیحات
email ایمیل کاربر - یک ایمیل معتبر با فرمت ایمیل - اجباری
password یک رشته حداقل ۸ و حداکثر۲۵۵ - اجباری
recaptcha_token رشته‌ای که از ای پی آی ریکپچا می‌دهد - غیراجباری
code کد دریافت شده از اپلیکیشن authentication - غیراجباری

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request POST 'https://BASE_URL/v1/user/sign-in' \
--data-raw '{
  "email":"your-email",
  "password":"your-password",
  "recaptcha_token":"your-recapcha-token"
}'

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "uid": 3006506788,
  "email": "your-email",
  "email_verified": "NOT_STARTED",
  "phone_verified": "NOT_STARTED",
  "identity_card_verified": "NOT_STARTED",
  "bank_verified": "NOT_STARTED",
  "address_verified": "NOT_STARTED",
  "identity_verified": "NOT_STARTED",
  "google_auth_enabled": false
 },
 "time": "00:00:00.000",
 "time2": "00:00:00.066",
 "token": "your-token"
}

اگر کاربر اطلاعات ورودی را اشتباه وارد کند و با خطای اعتبار سنجی مواجه شود پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:(code:422)

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "message": "ریکپچا صحیح نیست."
}

اگر با مشخصات یاد شده کاربری پیدا نشد پاسخ زیر نمایش داده می‌شود:(code:403)

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "message": "ایمیل یا کلمه عبور صحیح نیست."
}

اگر کاربر غیر فعال باشد پاسخ زیر نمایش داده خواهدشد:(code:403)

{
 "status": "BLOCKED_ACTION",
 "message": "دسترسی شما به سیستم موقتا محدود شده است. لطفا با پشتیبانی در ارتباط باشید."
}

اگر تایید دو مرحله‌گوگل فعال باشد و کد اشتباه باشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:(code:403)

{
 "status": "BLOCKED_ACTION",
 "message": "کد تایید اشتباه می باشد."
}

اگر به غیر از موارد بالا هر خطای ناشناخته ای رخ دهدپاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:(code:403)

{
 "status": "BLOCKED_ACTION",
 "message": "ایمیل یا کلمه عبور صحیح نیست."
}

دریافت اطلاعات کاربر

این اندپوینت برای دریافت اطلاعات کاربر صدا زده می‌شود.

درخواست HTTP

GET /v1/user

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/user' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--data-raw ''

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "uid": 450215437,
  "first_name": "sdf",
  "last_name": "sdf",
  "email": "[email protected]",
  "birthday": "2000-09-25",
  "phone": 989375171110,
  "national_id": "0658591258",
  "gender": "male",
  "email_verified": "ACCEPTED",
  "phone_verified": "ACCEPTED",
  "identity_card_verified": "ACCEPTED",
  "landline_phone_verified": "ACCEPTED",
  "bank_verified": "ACCEPTED",
  "address_verified": "ACCEPTED",
  "address": null,
  "identity_verified": "ACCEPTED",
  "google_auth_enabled": false,
  "referred": false,
  "transaction_fee": 0.35,
  "total_volume": 0,
  "user_level": "آبی",
  "settings": [
   {
    "name": "APE_ALERT",
    "label": "سلب مسئولیت معامله در بازار ایپ‌کوین",
    "type": "boolean",
    "value": true
   },
   {
    "name": "BabyDoge_ALERT",
    "label": "سلب مسئولیت معامله در بازار بیبی دوج",
    "type": "boolean",
    "value": true
   },
   {
    "name": "CAW_ALERT",
    "label": "سلب مسئولیت معامله",
    "type": "boolean",
    "value": false
   },
   {
    "name": "ELON_ALERT",
    "label": "سلب مسئولیت معامله در بازار دوج‌لون مارس",
    "type": "boolean",
    "value": true
   },
   {
    "name": "EXCHANGE_LAYOUT",
    "label": "قالب بازار",
    "type": "enum",
    "items": [
     {
      "id": "classic",
      "label": "کلاسیک"
     },
     {
      "id": "advanced",
      "label": "پیشرفته"
     }
    ],
    "value": "advanced"
   },
   {
    "name": "FEG_ALERT",
    "label": "سلب مسئولیت معامله",
    "type": "boolean",
    "value": true
   },
   {
    "name": "FLOKI_ALERT",
    "label": "سلب مسئولیت معامله",
    "type": "boolean",
    "value": false
   },
   {
    "name": "KISHU_ALERT",
    "label": "سلب مسئولیت معامله در بازار کیشو",
    "type": "boolean",
    "value": true
   },
   {
    "name": "LANGUAGE",
    "label": "Language",
    "type": "enum",
    "items": [
     {
      "id": "fa",
      "label": "فارسی"
     },
     {
      "id": "en",
      "label": "English"
     },
     {
      "id": "ar",
      "label": "العربية"
     }
    ],
    "value": "fa"
   },
   {
    "name": "ORIGIN_TRIAL_250",
    "label": "ORGIN_TRIAL_250",
    "type": "boolean",
    "value": false
   },
   {
    "name": "ORIGIN_TRIAL_698",
    "label": "ORIGIN_TRIAL_698",
    "type": "boolean",
    "value": true
   },
   {
    "name": "SHIB_ALERT",
    "label": "سلب مسئولیت معامله در بازار شیبا اینو",
    "type": "boolean",
    "value": true
   },
   {
    "name": "SHOW_BUY_SELL_ALERT",
    "label": "نمایش هشدار خرید و فروش",
    "type": "boolean",
    "value": true
   },
   {
    "name": "THEME",
    "label": "تم",
    "type": "enum",
    "items": [
     {
      "id": "omp",
      "label": "پیش‌فرض"
     },
     {
      "id": "dark",
      "label": "تاریک"
     },
     {
      "id": "light",
      "label": "روشن"
     }
    ],
    "value": "dark"
   }
  ]
 }
}

بروزرسانی کاربر

این اندپوینت برای بروزرسانی رمزعبور کاربر را صدا زده می‌شود.

درخواست HTTP

PUT /v1/user

ورودی:

{
 "password": "YOUR_NEW_PASSWORD",
 "old_password": "YOUR_OLD_PASSWORD"
}

مقادیر ورودی:

فیلد توضیحات
password رمز عبور جدید حداکثر ۱۲۸ - غیراجباری
old_password رمز عبور قبلی حداکثر ۱۲۸ - اگر فیلد رمز عبور وارد شده باشد اجباری

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request PUT 'https://BASE_URL/v1/user' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "password":"YOUR_NEW_PASSWORD",
  "old_password":"YOUR_OLD_PASSWORD"
}'

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "message": "اطلاعات شما با موفقیت بروزرسانی شد"
}

اگر کاربر اطلاعات ورودی را اشتباه وارد کند و با خطای اعتبار سنجی مواجه شود پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:(code:422)

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "password": [
   "گذرواژه نباید کمتر از 8 کاراکتر داشته باشد."
  ]
 }
}

اگررمزعبور فعلی کاربر با فیلد old_password مطابقت نداشته باشد پاسخ زیر نمایش داده خواهدشد:(code:403)

{
 "status": "OK",
 "message": "رمز عبور فعلی شما صحیح نیست."
}

واریزی های کاربر

این اندپوینت برای دریافت واریزی های کاربری که پول واریز کرده صدا زده می‌شود.

درخواست HTTP

GET /v1/user/deposit

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/user/deposit' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--data-raw ''

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "currency": {
    "id": "IRR",
    "name": "تومان",
    "decimal_precision": 0
   },
   "amount": 64602120,
   "tracking_code": null,
   "status": "REJECTED",
   "created_at": "2022-09-01 12:10:50.000"
  },
  {
   "amount": 1002,
   "tracking_code": "f43695a0bbde3a84dda13237883432a6295dd516dbcab8e5af7f7ddfc16e084c",
   "status": "ACCEPTED",
   "created_at": "2022-05-18 21:47:39"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "TRX",
    "name": "ترون",
    "decimal_precision": 8
   },
   "amount": 100,
   "tracking_code": "a7d7cb36ca275034d5832b3bf610db1873bb24d3c510d61a01122add6938b94c",
   "status": "ACCEPTED",
   "created_at": "2021-10-10 13:49:57"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR",
    "name": "تومان",
    "decimal_precision": 0
   },
   "amount": 9985910,
   "tracking_code": null,
   "status": "REJECTED",
   "created_at": "2021-07-01 14:56:13.000"
  }
 ]
}

حذف توکن های کاربر

بعد از خروج کاربر کلیه توکن هایش پاک می‌شود.

درخواست HTTP

DELETE /v1/user/logout

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request DELETE 'https://BASE_URL/v1/user/logout'\
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--data-raw ''

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "WRONG_CREDENTIALS"
}

نمای معاملات (OHLC)

دریافت پیکربندی

این اندپوینت پیکربندی یک نمای معاملات (OHLC) را می‌گیرد. نوع بازار بطور پیش فرض بازار واقعی (real)در نظر گرفته می‌شود.

درخواست HTTP

GET /v1/udf/real/config

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/udf/real/config' \
--data-raw ''
فیلد توضیحات
market_type real,demo

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد. این اندپوینت نیاز به هدر احراز هویت ندارد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "supports_search": true,
 "symbols_types": [
  {
   "value": "",
   "name": "All types"
  },
  {
   "value": "crypto-currency",
   "name": "Crypto Currency"
  }
 ],
 "exchanges": [
  {
   "desc": "",
   "value": "",
   "name": "All Exchanges"
  },
  {
   "desc": "OMP",
   "value": "OMP",
   "name": "OMP"
  }
 ],
 "supported_resolutions": [
  "60",
  "180",
  "360",
  "720",
  "1D",
  "2D",
  "3D",
  "1W",
  "1M"
 ],
 "supports_group_request": false,
 "supports_marks": false,
 "supports_time": true
}

دریافت چارت

این اندپوینت چارت ها را دریافت می‌کند. نوع بازار بطور پیش فرض بازار واقعی (real)در نظر گرفته می‌شود.

درخواست HTTP

GET /v2/udf/2.0/charts?user=sample-user&chart=2

فیلد توضیحات
market_type real,demo

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v2/udf/2.0/charts?user=hasan&chart=2' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--data-raw ''

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "ok",
 "data": {
  "timestamp": 1111111112,

  "id": 2,
  "resolution": "60",
  "name": "sky",
  "symbol": "BTCIRR"
 }
}

دریافت زمان جاری

این اندپوینت زمان جاری را دریافت می‌کند. نوع بازار بطور پیش فرض بازار واقعی (real)در نظر گرفته می‌شود.

درخواست HTTP

GET /v1/udf/real/config

فیلد توضیحات
market_type real,demo

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/udf/real/time' \
--data-raw ''

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

1674304223

ایجاد چارت

این اندپوینت در نمای معاملات (OHLC) یک چارت ایجاد می‌کند. نوع بازار بطور پیش فرض بازار واقعی (real)در نظر گرفته می‌شود.

درخواست HTTP

GET /v1/udf/real/time

فیلد توضیحات
market_type real,demo
user رشته با حداکثر طول ۱۲۸ - اجباری
name رشته با حداکثر طول ۱۲۸ - اجباری
content json - اجباری
symbol رشته بافرمت BaseCurrencyQuoteCurrency - اجباری
resolution مقادیر : 60,180,360,720,1D,2D,3D,1W,1M,1h رشته - اجباری

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request POST 'https://BASE_URL/v2/udf/2.0/charts' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "user": "my-user",
  "name": "my-name",

  "symbol": "BTCIRR",
  "resolution": "60"
}'

مقادیر ورودی:

{
 "user": "my-user",
 "name": "my-name",

 "symbol": "BTCIRR",
 "resolution": "60"
}

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "ok",
 "id": 1
}

( code:422):اگر کاربر ورودی اشتباه وارد کند و با خطای اعتبارسنجی مواجه شودپاسخ زیر نمایش داده خواهد شد

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "content": [
   "فیلد محتوا الزامی است."
  ]
 }
}

دریافت جستجو

این اندپوینت با پارامترهای ورودی یک جستجو در جدول نمای معاملات (OHLC) انجام می‌دهد. نوع بازار بطور پیش فرض بازار واقعی (real)در نظر گرفته می‌شود.

درخواست HTTP

GET /v2/udf/{market_type}/search

فیلد توضیحات
market_type real,demo
query موردی که قرار است جستجو شود - رشته با حداکثر طول 32 - اجباری
limit حداکثر تعداد داده‌های خروجی - عدد با حداکثر طول 50 - اجباری

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v2/udf/real/search' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "query": "sample-query",
  "limit": 2
}'

مقادیر ورودی:

{
 "query": "sample-query",
 "limit": 2
}

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

[
 {
  "symbol": "ADAIRR",
  "full_name": "کاردانو - تومان",
  "description": "کاردانو - تومان",
  "exchange": "OMPFinex",
  "ticker": "ADAIRR",
  "type": "crypto"
 },
 {
  "symbol": "ADAUSDT",
  "full_name": "کاردانو - تتر",
  "description": "کاردانو - تتر",
  "exchange": "OMPFinex",
  "ticker": "ADAUSDT",
  "type": "crypto"
 }
]

اگر کاربر ورودی اشتباه وارد کند و با خطای اعتبارسنجی مواجه شودپاسخ زیر نمایش داده خواهد شد( code:422):

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "content": [
   "فیلد محتوا باید یک رشته از نوع JSON باشد."
  ]
 }
}

دریافت بازار

این اندپوینت با پارامترهای ورودی یک جستجو در جدول نمای معاملات (OHLC) انجام می‌دهد. نوع بازار بطور پیش فرض بازار واقعی (real)در نظر گرفته می‌شود. این اندپوینت نیازی به هدر احراز هویت ندارد.

درخواست HTTP

GET /v2/udf/real/symbols

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'http://BASE_URL/v2/udf/real/symbols' \
--data-raw ''

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "visible_plots_set": "ohlcv",
 "type": "crypto",
 "description": "OMPFinex Exchange",
 "name": "",
 "exchange-traded": "OMPFinex",
 "exchange-listed": "OMPFinex",
 "timezone": "Asian/Tehran",
 "minmov": 1,
 "minmov2": 0,
 "pointvalue": 1,
 "session": "24x7",
 "has_intraday": true,
 "has_daily": true,
 "has_ticks": true,
 "has_weekly_and_monthly": false,
 "has_empty_bars": true,
 "volume_precision": 0,
 "supported_resolutions": [
  "60",
  "180",
  "360",
  "720",
  "1D",
  "2D",
  "3D",
  "1W",
  "1M"
 ],
 "pricescale": 1,
 "ticker": ""
}

( code:422):اگر کاربر ورودی اشتباه وارد کند و با خطای اعتبارسنجی مواجه شودپاسخ زیر نمایش داده خواهد شد

{
 "errmsg": "Invalid symbol!",
 "s": "error"
}

دریافت تاریخچه بازار

این اندپوینت با پارامترهای ورودی یک جستجو در جدول نمای معاملات (OHLC) انجام می‌دهد. نوع بازار بطور پیش فرض بازار واقعی (real)در نظر گرفته می‌شود. این اندپوینت نیازی به هدر احراز هویت ندارد.

درخواست HTTP

GET /v2/udf/real/history?symbol=BINANCE:BTCUSDT

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v2/udf/real/history?symbol=BINANCE:BTCUSDT' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "symbol":"BARUSDT",
  "from": 0,
  "to": 1111111,
  "resolution": 60
}'

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "o": [
  "0.0620000000000",
  "0.0620000000000",
  "0.0627000000000",
  "0.0631000000000",
  "0.0615000000000",
  "0.0627000000000",
  "0.0610000000000",
  "0.0602665800000"
 ],
 "h": [
  "0.0620000000000",
  "0.0620000000000",
  "0.0624325900000",
  "0.0624000000000",
  "0.0628000000000",
  "0.0629000000000",
  "0.0627000000000"
 ],
 "l": [
  "0.0620000000000",
  "0.0620000000000",
  "0.0595300000000",
  "0.0596300000000",
  "0.0594000000000",
  "0.0583000000000",
  "0.0607000000000",
  "0.0623000000000"
 ],
 "c": [
  "0.0620000000000",
  "0.0620000000000",
  "0.0586000000000",
  "0.0587000000000",
  "0.0587000000000",
  "0.0590999900000"
 ],
 "v": [
  "0.0236691931160",
  "0.0124511424930",
  "0.0143387255450",
  "0.0218698403020",
  "0.0155449419320",
  "0.0161006271900",
  "0.0119504574260"
 ],
 "s": "ok",
 "t": [
  1625920000,
  1626010000,
  1626020000,
  1626090000,
  1626130000
 ]
}

اگر دیتای خروجی وجود نداشته باشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "s": "no_data"
}

( code:422):اگر کاربر ورودی اشتباه وارد کند و با خطای اعتبارسنجی مواجه شودپاسخ زیر نمایش داده خواهد شد

{
 "errmsg": "Invalid resolution!",
 "s": "error"
}

تراکنش های کاربر

دریافت تراکنش ها

این اندپوینت تراکنش‌های کاربر لاگین را می‌گیرد.

درخواست HTTP

GET /v2/user/transaction

ورودی:

{
 "limit": 100,
 "page": 20
}

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v2/user/transaction' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--data-raw ''

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "id": 1,
   "type": "withdraw",
   "currency": {
    "id": "BTC"
   },
   "amount": -0.0001,
   "balance": 50,
   "description": null,
   "created_at": "2023-01-14 14:54:37.000000"
  },
  {
   "id": 2,
   "type": "deposit",
   "currency": {
    "id": "BTC"
   },
   "amount": 0.0001,
   "balance": 50.0001,
   "description": null,
   "created_at": "2023-01-14 14:33:45.000000"
  },
  {
   "id": 3,
   "type": "deposit",
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": 1446,
   "balance": 3910664292.4000206,
   "description": "واریز بابت معرفی دوستان (0.0750000000 - 19280.000000000000000000)",
   "created_at": "2023-01-07 15:26:45.327798"
  },
  {
   "id": 4,
   "type": "trade",
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": 10000000,
   "balance": 3910662846.4000206,
   "description": null,
   "created_at": "2023-01-07 15:26:45.327798"
  },
  {
   "id": 5,
   "type": "trade",
   "currency": {
    "id": "TRX"
   },
   "amount": -100.25,
   "balance": -0.25,
   "description": null,
   "created_at": "2023-01-07 15:26:45.327798"
  },
  {
   "id": 6,
   "type": "trade",
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": 1675492.7784,
   "balance": 2177982.4021840007,
   "description": null,
   "created_at": "2022-12-18 13:35:53.968795"
  },
  {
   "id": 7,
   "type": "trade",
   "currency": {
    "id": "TRX"
   },
   "amount": -78.24,
   "balance": 0.00518,
   "description": null,
   "created_at": "2022-12-18 13:35:53.968795"
  },
  {
   "id": 8,
   "type": "deposit",
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": 500000,
   "balance": 502489.623784,
   "description": null,
   "created_at": "2022-12-18 13:34:38.000000"
  },
  {
   "id": 9,
   "type": "trade",
   "currency": {
    "id": "TRX"
   },
   "amount": 78.24518,
   "balance": 78.24518,
   "description": null,
   "created_at": "2022-12-18 13:21:46.508800"
  },
  {
   "id": 10,
   "type": "trade",
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": -1697602.4,
   "balance": 2489.623784000561,
   "description": null,
   "created_at": "2022-12-18 13:21:46.508800"
  }
 ],
 "pagination": {
  "next": "eyJpdiI6Ino2bDRobVJ5S3ZKcThMQVp6VjRKcUE9PSIsInZhbHVlIjoiT0RWaGE3NXBzRUJ4aTBLVERPWEl1eXhSUmNISy8zSUE1UDE2aEhGd0hxVXBRZFIyYU9HNmtXRjliRUdncm9paSIsIm1hYyI6ImI4MTczODY5YmQzYzhhOWIyMDI4MjVhZDYxYTcxMzUxZjRkMDFhZTJlYjY1NzEwYjEyM2ZlNzk0M2U4NTNmODQiLCJ0YWciOiIifQ==",
  "previous": null
 }
}

واریز رمزارز

بروز رسانی موجودی

درخواست HTTP

POST /v1/user/wallet/{wallet_id}/deposit/refresh

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request POST 'https://BASE_URL/user/wallet/ALPINE/deposit/refresh' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "network_id": "ALICE",
  "currency_id": "DOGE"
}'

داده درخواستی

فیلد توضیحات
currency_id رشته ای به طول حداقل ۱ و حداکثر ۱۰ که باید در جدول ارزها موجود باشد - include_in_wallet=true - اجباری
network_id رشته ای به طول حداقل ۱ و حداکثر ۱۰ که باید در جدول ارز-توکن موجود باشد-غیر اجباری

ورودی:

{
 "network_id": "ALICE",
 "currency_id": "DOGE"
}

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند موجودی کیف پول خود را از بلاک‌چین و سایر ای‌پی‌آی های موجود بروز کند:

خروجی:

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "balance": 1000,
  "cd": false
 }
}

اگر اعتبار سنجی اطلاعات ورودی کاربر با خطا مواجه شود پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "message": "Invalid network for the selected currency."
}

اگر برای شناسه کیف پول امکان ساخت کیف پول برای کاربر وجود نداشته باشد پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "در حال حاضر امکان ساخت کیف پول برای شما وجود ندارد. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

دریافت واریزی کیف پول

درخواست HTTP

GET /v1/user/wallet/{wallet_id}/deposit

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/user/wallet/SOL/deposit' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--data-raw ''

داده درخواستی

فیلد توضیحات
currency_id رشته ای به طول حداقل ۱ و حداکثر ۱۰ که باید در جدول ارزها موجود باشد - include_in_wallet=true - اجباری
network_id رشته ای به طول حداقل ۱ و حداکثر ۱۰ که باید در جدول ارز-توکن موجود باشد-غیر اجباری
no_wallet_creation یک مقدار boolean -غیر اجباری

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند مشخصات کیف پول واریزی را دریافت کند:

خروجی:

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "address": "71tzjmvd2D6j5mZixwJAJ6qwPukHZyrhq3dZc6ohsJGs",
  "memo": null,
  "token": "SOL",
  "network": "SOL"
 }
}

اگر اعتبار سنجی اطلاعات ورودی کاربر با خطا مواجه شود پاسخ مثالی به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "message": "Invalid network for the selected currency."
}

اگر برای شناسه کیف پول امکان ساخت کیف پول برای کاربر وجود نداشته باشد پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "NO_WALLETS_AVAILABLE",
 "message": "در حال حاضر امکان ساخت کیف پول برای شما وجود ندارد. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

همچنین اگر برای کاربر لاگین و الگوریتم کیف پول واریزی کیف پولی وجود نداشت پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "NO_WALLETS_AVAILABLE",
 "message": "در حال حاضر امکان ساخت کیف پول برای شما وجود ندارد. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

اگر ورودی no_wallet_creation=TRUE باشد پاسخ به صورت زیر خواد بود:

{
 "status": "NO_WALLETS_AVAILABLE",
 "message": "No wallet has created for this network."
}

همچنین اگر برای کاربر لاگین و الگوریتم کیف پول واریزی کیف پولی وجود نداشت پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "NO_WALLETS_AVAILABLE",
 "message": "در حال حاضر امکان ساخت کیف پول برای شما وجود ندارد. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

شروع واریز کیف پول

درخواست HTTP

GET /v1/private/deposit-trigger

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/user/wallet/SOL/deposit' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--data-raw ''

داده درخواستی

فیلد توضیحات
currency_id رشته ای به طول حداقل ۱ و حداکثر ۱۰ که باید در جدول ارزها موجود باشد - include_in_wallet=true - اجباری
network_id رشته ای به طول حداقل ۱ و حداکثر ۱۰ که باید در جدول ارز-توکن موجود باشد-غیر اجباری
'wallet' کیف پول کاربر - اجباری

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند مشخصات کیف پول واریزی را دریافت کند:

خروجی:

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "address": "71tzjmvd2D6j5mZixwJAJ6qwPukHZyrhq3dZc6ohsJGs",
  "memo": null,
  "token": "SOL",
  "network": "SOL"
 }
}

اگر اعتبار سنجی اطلاعات ورودی کاربر با خطا مواجه شود پاسخ مثالی به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "message": "Invalid network for the selected currency."
}

اگر برای شناسه کیف پول امکان ساخت کیف پول برای کاربر وجود نداشته باشد پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "NO_WALLETS_AVAILABLE",
 "message": "در حال حاضر امکان ساخت کیف پول برای شما وجود ندارد. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

همچنین اگر برای کاربر لاگین و الگوریتم کیف پول واریزی کیف پولی وجود نداشت پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "NO_WALLETS_AVAILABLE",
 "message": "در حال حاضر امکان ساخت کیف پول برای شما وجود ندارد. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

اگر ورودی no_wallet_creation=TRUE باشد پاسخ به صورت زیر خواد بود:

{
 "status": "NO_WALLETS_AVAILABLE",
 "message": "No wallet has created for this network."
}

همچنین اگر برای کاربر لاگین و الگوریتم کیف پول واریزی کیف پولی وجود نداشت پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "NO_WALLETS_AVAILABLE",
 "message": "در حال حاضر امکان ساخت کیف پول برای شما وجود ندارد. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

برداشت رمزارز

برداشت

کاربر می‌تواند با این اندپوینت دارایی رمز ارزی خود را برداشت کند.

درخواست HTTP

POST /v2/user/wallet/{wallet_id}/withdraw

شیوه ارسال درخواست:


curl --location --request POST 'https://BASE_URL/v2/user/wallet/{wallet_id}/withdraw' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "network_id": "BTC",
  "amount": 0.001,
  "wallet": "BTC-WALLET"
}'

ورودی:

{
 "network_id": "BTC",
 "amount": 0.001,
 "wallet": "my-wallet"
}

داده درخواستی

فیلد توضیحات
currency_id رشته ای به طول حداقل ۱ و حداکثر ۱۰ که باید در جدول ارزها موجود باشد - include_in_wallet=true - اجباری
network_id رشته ای به طول حداقل ۱ و حداکثر ۱۰ که باید در جدول ارز-توکن موجود باشد-غیر اجباری
amount عدد حداقل مقدار0.0001 حداکثر 1000000000000 - اجباری
wallet کیف پول کاربر رشته ای به طول حداقل 10 و حداکثر 255 - اجباری

اگر ابتدا با این پیغام مواجه شدید: "لطفا ابتدا از تنظیمات حساب خود، ورود دو مرحله‌ای گوگل را فعال نمایید" باید از طریق تب امنیت در اپ و یا وبسایت تنظیمات دومرحله ای گوگل خود را فعال نمایید.

اگر موارد اعتبار سنجی که در جدول بالا ذکر شد انجام نشود پیغام خطای زیر نمایش داده خواهد شد :

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "message": "Invalid network for the selected currency."
}

خروجی صورت موفق بودن پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "id": 1
 },
 "message": "لطفا برای ادامه، کد ارسال شده به ایمیل خود را وارد نمایید."
}

اگر کاربر به تازگی درخواستی ثبت کرده باشد و این درخواست هنوز به نتیجه نرسیده و درخواست جدیدی ثبت کند پاسخ خطا به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "شما به تازگی درخواست ثبت کرده اید. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

اگر آی‌پی کاربر جزو آی‌پی های بلاک باشدخروجی به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "شما مجاز به انجام این عملیات نمی‌باشید."
}

اگر اعتبار کیف پول کاربر منفی باشد یا مشکلی در تاریخچه تراکنش های کاربر وجود داشته باشد پاسخ خروجی به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "لطفا برای برداشت ارز ابتدا با پشتیبانی تماس بگیرید."
}

برای پیش‌گیری از مشکلات امنیتی تا ۷۲ ساعت بعد از اولین واریز امکان تراکنش ریالی وجود ندارد اگر اقدام به برداشت صورت گیرد پیغام خطا به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "کاربر گرامی، جهت جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی برای حساب شما، برداشت رمز ارز تا ۷۲ ساعت پس از اولین تراکنش ریالی امکان پذیر نمی‌باشد. شما در صورت نیاز می‌توانید دارایی خود را به صورت ریالی برداشت نمایید. با تشکر از همراهی شما."
}

اگر ارز مورد نظر در لیست ارزهای صرافی وجود نداشته باشد و اقدام به برداشت از طریق این اندپوینت شود پیغام خطا به صورت زیر خواهد بود :

{
 "status": "ERROR",
 "message": "درخواست برداشت برای این ارز فعال نیست."
}

اگر با توجه به ورودی‌های کاربر و فیلد network_id را کاربر وارد کرده باشد و فعال بودن برداشت مقدار true باشدو توکن معتبر پیدا نشد پاسخ خطا به صورت زیر خواهد بود در غیر این صورت از توکن پیش فرض استفاده می‌کند:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "Invalid token for selected currency"
}

اگر توکن پیش فرض وجود نداشته باشد یا برای این ارز و توکن برداشت فعال نباشد پاسخ خطا به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "Please select one token for the selected currency"
}

اگر برای برداشت ارز خاص محدودیت وجود داشته باشد پاسخی به فرم زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "حداقل میزان برداشت بیت کوین 0.01 است."
}

اگر پارامتر amount که کاربر در ورودی وارد می‌کند بیشتر از مبلغ دارایی غیر بلاک کیف پولش باشد یا کیف پولی برای شناسه کاربر لاگین پیدانشود پاسخ به صورت زیر نمایش داده خواهد شد:

 {
 "status": "ERROR",
 "message": "موجودی حساب شما کافی نیست."
}

و اگر کیف پول واریزی متعلق به کاربر لاگین باشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

 {
 "status": "ERROR",
 "message": "امکان برداشت وجه به حساب خود وجود ندارد."
}

تایید برداشت

در این اند پوینت برای در نظر دریافت ملاحظات امنیتی ابتدا کاربر با اند پوینت درخواست برداشت در خواست خود را ثبت می‌کند یک پیامک برای کاربر ارسال می‌شود سپس با تایید دومرحله‌ای و صدا زدن این اندپوینت کاربر حساب خود را برای برداشت تایید می‌کند.

درخواست HTTP

POST /v2/user/wallet/{wallet_id}/withdraw/verify

شیوه ارسال درخواست:

curl --location -g --request POST 'https://BASE_URL/v2/user/wallet/{wallet_id}/withdraw/verify' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "id": 1,
  "code": "payame"
}'

داده درخواستی

فیلد توضیحات
id یک عدد که در جدول برداشت ارزی وجود داشته باشد متعلق به کاربر لاگین بوده و برداشت در وضعیت (درحال برداشت) باشد - اجباری
code رشته ای به طول ۶ - اجباری
google_auth_code کد مربوط به تایید دو مرحله ای گوگل- 6 طول - غیر اجباری

ورودی:

{
 "id": 2,
 "code": "your-code"
}

خروجی صورت موفق بودن پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "title": "برداشت از کیف پول",
 "message": "کاربر گرامی ; شما درخواست برداشت میزان 1 بیت کوین را داشته اید. ارز مدنظر شما پس از تایید برای شما ارسال می گردد."
}

اگر کاربر به تازگی درخواستی ثبت کرده باشد و این درخواست هنوز به نتیجه نرسیده و درخواست جدیدی ثبت کند پاسخ خطا به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "شما به تازگی درخواست ثبت کرده اید. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

اگر برای کاربر لاگین شده برداشتی با وضعیت "در حال تایید" وجود نداشت پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "Invalid code"
}

اگر برای کاربر بیش از سه درخواست برای تایید برداشت ثبت شده باشد دفعه بعد که این اندپوینت صدا زده شود پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "درخواست شما مسدود شده است لطفا درخواست جدیدی ثبت کنید."
}

اگر کاربر در ورودی فیلد google_auth_code را وارد کرده باشد و مقدار داشته باشد و کد درست نباشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "کد تایید اشتباه می باشد."
}

در غیر این صورت پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "GOOGLE_AUTH",
 "data": {
  "google_auth_enabled": true
 }
}

اگر درخواست کاربر برای برداشت بیشتر از موجودی بلاک نشده کاربر باشد پاسخی به فرم زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "موجودی حساب شما کافی نیست."
}

دریافت کارمزد برداشت

با این اندپوینت کاربرد می‌تواند میزان کارمزدی که برای برداشت موجودی اش پرداخت می‌کند را محاسبه کند.

درخواست HTTP

GET /v2/user/wallet/{wallet_id}/withdraw/fee

شیوه ارسال درخواست:

curl --location -g --request GET 'https:BASE_URL/v2/user/wallet/{wallet_id}/withdraw/fee' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "network_id": "BTC",
  "amount": 0.001,
  "wallet":"YOUR_WALLET",
  "currency_id":"EXM_CURRENCY_ID"
}'

داده درخواستی

فیلد توضیحات
currency_id نام یک ارز معتبر که کیف پولش هم موجود باشد - اجباری
network_id یک شبکه معتبر - رشته حداقل ۱ حداکثر ۱۰ - غیر اجباری
wallet کیف پول کاربر طول حداقل ۱۰ حداکثر ۲۵۵ - اجباری

ورودی:

{
 "id": 1,
 "code": "your-code"
}

خروجی صورت موفق بودن پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "title": "برداشت از کیف پول",
 "message": "کاربر گرامی ; شما درخواست برداشت میزان 1 بیت کوین را داشته اید. ارز مدنظر شما پس از تایید برای شما ارسال می گردد."
}

اگر کاربر به تازگی درخواستی ثبت کرده باشد و این درخواست هنوز به نتیجه نرسیده و درخواست جدیدی ثبت کند پاسخ خطا به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "شما به تازگی درخواست ثبت کرده اید. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

اگر برای کاربر لاگین شده برداشتی با وضعیت "در حال تایید" وجود نداشت پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "Invalid code"
}

اگر برای کاربر بیش از سه درخواست برای تایید برداشت ثبت شده باشد دفعه بعد که این اندپوینت صدا زده شود پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "درخواست شما مسدود شده است لطفا درخواست جدیدی ثبت کنید."
}

اگر کاربر در ورودی فیلد google_auth_code را وارد کرده باشد و مقدار داشته باشد و کد درست نباشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "کد تایید اشتباه می باشد."
}

در غیر این صورت پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "GOOGLE_AUTH",
 "data": {
  "google_auth_enabled": true
 }
}

اگر درخواست کاربر برای برداشت بیشتر از موجودی بلاک نشده کاربر باشد پاسخی به فرم زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "موجودی حساب شما کافی نیست."
}

سقف برداشت

سقف برداشت روزانه به‌ازای کاربران

سقف برداشت روزانه به‌ازای هر کاربر

curl --location --request GET 'http://BASE_URL/v1/user/withdraw/limit/{currency_id}' \
--header 'authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'accept: application/json'

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود( code:200):

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "maximum_iban_withdraw": "1000000000",
  "maximum_withdraw": "3000000000",
  "minimum_withdraw": "150000"
 }
}

اگر کاربر شناسه ارز را وارد نکند پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد( code:404):

{
 "status": "NOT_FOUND",
 "message": "The resource you're looking could not be found."
}

اگر شناسه ارز وارد شده معتبر نباشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد( code:400):

{
 "status": "ERROR",
 "message": "Invalid currency."
}

اگرکاربر با خطای اعتبار سنجی مواجه شود پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد( code:422):

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "id": [
   "شناسه نباید بیشتر از 10 کاراکتر داشته باشد.",
   "شناسه نباید کمتر از 2 کاراکتر داشته باشد."
  ]
 }
}

در این اندپوینت کاربر انلاین می‌تواند حداقل مقدار برداشت روزانه از طریق شبا ، حداکثر مقدار برداشت روزانه ، حداقل مقدار برداشت روزانه برای ارز مورد نظر خود را مشاهده نماید .

در صورتی که حداکثر مقدار برداشت روزانه برابر با عددی مثبت باشد ، محدودیت برداشت تعریف شده برای کاربر انلاین برابر با مقدار عدد خواهد بود .

در صورتی که حداکثر مقدار برداشت روزانه برابر با عدد صفر باشد ، کاربر انلاین تا پایان روز جاری یعنی تا ساعت ۲۳:۵۹:۵۹ مجاز به برداشت نمی‌باشد .

در صورتی که حداکثر مقدار برداشت روزانه برابر با null باشد ، کاربر انلاین محدودیت برداشت ندارد.

HTTP درخواست

GET /v1/user/withdraw/limit/{currency_id}

داده‌ی درخواستی

فیلد توضیحات
currency_id شناسه ارز‌ که باید در جدول ارزها موجود باشد - اجباری

داده‌ی برگشتی

Field Description
maximum_iban_withdraw حداقل مقدار برداشت روزانه از طریق شبا
maximum_withdraw حداکثر مقدار برداشت روزانه
minimum_withdraw حداقل مقدار برداشت روزانه

کارت هدیه

ثبت کارت هدیه

در این اندپوینت کاربر می‌تواند از کارت هدیه خود برداشت کند.

درخواست HTTP

POST /v1/user/wallet/{wallet_id}/deposit/refresh

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request POST 'https://BASE_URL/v1/user/gift-card' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "currency_id": "BTC",
  "amount": 0.001,
  "description": "YOUR DESCRIPTION"
}'

داده درخواستی

فیلد توضیحات
amount فرمت عدد - حداقل صفر - اجباری
currency_id شناسه ارز با طول حداقل ۲ و غیر از ریال - اجباری
description رشته با طول حداکثر ۶۴ - غیر اجباری

ورودی:

{
 "currency_id": "BTC",
 "amount": 0.001,
 "description": "YOUR DESCRIPTION"
}

از این اند پوینت کاربر می‌تواند کارت هدیه ثبت کند.

خروجی:

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "id": 1
 },
 "message": "لطفا برای ادامه، کد ارسال شده به ایمیل خود را وارد نمایید."
}

اگر پیش از اتمام درخواست اول یابلافاصله از درخواست قبلی کاربر درخواست دیگری ثبت کند پیغام خطا به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "شما به تازگی درخواست ثبت کرده اید. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

اگر ارز وارد شده در جدول ارزها وجود نداشته باشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "Invalid currency"
}

اگر مقدار کیف پول کاربر منفی باشد یا مشکلی در تراکنش‌های کاربر وجود داشته باشد امکان برداشت وجود ندارد و پاسخ زیر نمایش داده‌خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "لطفا برای برداشت ارز ابتدا با پشتیبانی تماس بگیرید."
}

اگر برای ارزی که در ورودی ثبت می شود بازار ریال وجود نداشته باشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "This currency is not available for gift card yet"
}

اگر فیلد ورودی مقدار (amount) کمتر از ۱۰۰۰۰ تومان باشد پاسخ خطای زیر نمایش داده می‌شود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "Amount should not be less than 10000 Toman"
}

تایید برداشت کارت هدیه

در این اندپوینت کاربر بعد از اینکه از اند پوینت قبل کد را دریافت کرد کد را به صورت ورودی به این اندپوینت می‌دهد و برداشت خود را تایید می‌کند.

درخواست HTTP

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request POST 'https://BASE_URL/v1/user/gift-card/verify' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "id": 2,
  "code": "654272"
}'

داده درخواستی

فیلد توضیحات
id یک عدد که در جدول برداشت ارزی وجود داشته باشد متعلق به کاربر لاگین بوده و برداشت در وضعیت (درحال برداشت) باشد - اجباری
code رشته ای به طول ۶ - اجباری
google_auth_code کد مربوط به تایید دو مرحله ای گوگل- 6 طول - غیر اجباری

ورودی:

{
 "id": 1,
 "code": "your-code"
}

خروجی صورت موفق بودن پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "code": "OMPFINEX-EPTINQSXDPHH0ND5"
 }
}

اگر پیش از اتمام درخواست اول یابلافاصله از درخواست قبلی کاربر درخواست دیگری ثبت کند پیغام خطا به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "شما به تازگی درخواست ثبت کرده اید. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

اگر برای کاربر لاگین شده برداشتی با وضعیت "در حال تایید" وجود نداشت پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "Invalid code"
}

اگر برای کاربر بیش از سه درخواست برای تایید برداشت ثبت شده باشد دفعه بعد که این اندپوینت صدا زده شود پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "درخواست شما مسدود شده است لطفا درخواست جدیدی ثبت کنید."
}

اگر کاربر در ورودی فیلد google_auth_code را وارد کرده باشد و مقدار داشته باشد و کد درست نباشد پاسخ زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "کد تایید اشتباه می باشد."
}

در غیر این صورت پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "GOOGLE_AUTH",
 "data": {
  "google_auth_enabled": true
 }
}

اگر درخواست کاربر برای برداشت بیشتر از موجودی بلاک نشده کاربر باشد پاسخی به فرم زیر نمایش داده خواهد شد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "موجودی حساب شما کافی نیست."
}

در غیر این صورت اگر هر خطای ناشناخته‌ی دیگری در سیستم رخ دهدپاسخ زیر به کاربر نمایش داده خواهدشد:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "کد وارد شده صحیح نیست و یا منقضی شده است. لطفا دوباره امتحان کنید."
}

لیست کارت هدیه

در این اندپوینت کاربر بعد از اینکه از اند پوینت قبل کد را دریافت کرد کد را به صورت ورودی به این اندپوینت می‌دهد و برداشت خود را تایید می‌کند.

شیوه ارسال درخواست:

درخواست HTTP

curl --location --request GET 'http://BASE_URL/v1/user/gift-card' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "limit": 10,
  "page": 1
}'

داده درخواستی

فیلد توضیحات
limit عدد یکی از اعداد 10,15,25,50,100 - غیراجباری
page عدد - غیراجباری

ورودی:

{
 "limit": 50,
 "page": 1
}

خروجی صورت موفق بودن پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-YXUXUSOEWJHLSJSI",
   "used": true,
   "description": "تست کارت هدیه موبایل",
   "created_at": "2022-08-17 12:08:29"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-NHQ1BJIUGVDIRH2V",
   "used": true,
   "description": "تست کارت هدیه موبایل",
   "created_at": "2022-08-17 12:06:28"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-6AVXYZOHCHSTOKYN",
   "used": true,
   "description": "تست کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-17 10:18:52"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-GMHCICBVKROHLU7H",
   "used": true,
   "description": "تست ساخت کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-17 10:17:29"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-0OYNEF4HHDW8ULSV",
   "used": true,
   "description": "تست کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-17 10:13:38"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-VKOTMZURHBSHQH7U",
   "used": true,
   "description": "تست کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-17 10:11:56"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-N5VWHPTOSFLKDTHU",
   "used": true,
   "description": "تست کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-17 10:09:49"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-BCRSUJY7DFT5GG3V",
   "used": true,
   "description": "تست ساخت کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-17 10:07:27"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-SZTNBGMHTCCHKVNH",
   "used": true,
   "description": "تست ساخت کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-16 17:40:32"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-2J2PVTHASMH5VQOK",
   "used": true,
   "description": "تست ساخت کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-16 17:37:15"
  }
 ],
 "total_records": 11,
 "per_page": 10,
 "page": 1,
 "total_pages": 2
}

لیست کارت هدیه استفاده شده

این اند پوینت لیست کارت هدیه های استفاده شده را به کاربر لاگین می‌دهد.

درخواست HTTP

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'http://BASE_URL/v1/user/gift-card/used' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "limit": 10,
  "page": 1
}'

داده درخواستی

فیلد توضیحات
limit عدد یکی از اعداد 10,15,25,50,100 - غیراجباری
page عدد - غیراجباری

ورودی:

{
 "limit": 50,
 "page": 1
}

خروجی صورت موفق بودن پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-YXUXUSOEWJHLSJSI",
   "description": "تست کارت هدیه موبایل",
   "created_at": "2022-08-17 12:08:29",
   "used_at": "2022-08-17 12:27:19"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-NHQ1BJIUGVDIRH2V",
   "description": "تست کارت هدیه موبایل",
   "created_at": "2022-08-17 12:06:28",
   "used_at": "2022-08-17 12:27:56"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-6AVXYZOHCHSTOKYN",
   "description": "تست کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-17 10:18:52",
   "used_at": "2022-08-17 11:51:36"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-0OYNEF4HHDW8ULSV",
   "description": "تست کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-17 10:13:38",
   "used_at": "2022-08-17 11:53:11"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-VKOTMZURHBSHQH7U",
   "description": "تست کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-17 10:11:56",
   "used_at": "2022-08-17 11:58:14"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-N5VWHPTOSFLKDTHU",
   "description": "تست کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-17 10:09:49",
   "used_at": "2022-08-17 11:58:45"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-BCRSUJY7DFT5GG3V",
   "description": "تست ساخت کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-17 10:07:27",
   "used_at": "2022-08-17 12:29:05"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-SZTNBGMHTCCHKVNH",
   "description": "تست ساخت کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-16 17:40:32",
   "used_at": "2022-08-17 12:31:01"
  },
  {
   "currency": {
    "id": "IRR"
   },
   "amount": "100000",
   "code": "OMPFINEX-2J2PVTHASMH5VQOK",
   "description": "تست ساخت کارت هدیه",
   "created_at": "2022-08-16 17:37:15",
   "used_at": "2022-08-17 12:32:24"
  }
 ],
 "total_records": 9,
 "per_page": 10,
 "page": 1,
 "total_pages": 1
}

برداشت کارت هدیه

در این اندپوینت کاربر می‌تواند از کارت هدیه خود برداشت کند.

درخواست HTTP

POST /v1/user/gift-card/redeem

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request POST 'https://BASE_URL/v1/user/gift-card/redeem' \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "code": "OMPFINEX-4SHHH9YOEAOSHS5H"
}'

داده درخواستی

فیلد توضیحات
code فرمت رشته - اجباری

ورودی:

{
 "currency_id": "BTC",
 "amount": 0.001,
 "description": "YOUR DESCRIPTION"
}

خروجی:

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "description": "YOUR DESCRIPTION",
  "currency": {
   "id": "BTC"
  },
  "amount": "0.000100000000000000"
 }
}

اگر پیش از اتمام درخواست اول یابلافاصله از درخواست قبلی کاربر درخواست دیگری ثبت کند پیغام خطا به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "شما به تازگی درخواست ثبت کرده اید. لطفا بعدا امتحان کنید."
}

اگر فرمت کد معتبر نباشد و یا قبلا استفاده شده باشد پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "ERROR",
 "message": "Invalid code."
}

ارز

دریافت اطلاعات یک ارز

درخواست HTTP

GET v3/currency/{id}

داده‌ی درخواستی

فیلد توضیحات
id رشته ای به طول حداقل ۲ و حداکثر ۱۰ کارکتر که باید در جدول ارز موجود باشد - اجباری

ورودی :

{
 "id": "AAVE"
}

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند اطلاعات ارز ‌پایه وارد شده را دریافت نماید.

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

خروجی :

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "id": "AAVE",
  "name": "آوه",
  "description": "<h2>ارز دیجیتال آوه چیست؟</h2>\n<p><strong>آوه</strong> (Aave / AAVE) یک پروژه بلاک چینی برجسته در بخش امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای (Decentralized Finance / DeFi) در دنیای رمزارزها است که طی سال&zwnj;های اخیر با محبوبیت زیادی روبرو شده است.</p>\n<p>در واقع، آوه یک پروتکل وام&zwnj;دهی متنِ&zwnj;باز (Open-Source) و غیرحضانتی برای دارایی&zwnj;های دیجیتال است. وام&zwnj;دهندگان می&zwnj;توانند در ازای واریز به این پلتفرم کسب سود کنند و وام&zwnj;گیرندگان با وثیقه گذاشتن سرمایه کریپتویی خود، می&zwnj;توانند مجموعه&zwnj;ای از آلت کوین&zwnj;ها و استیبل کوین&zwnj;ها را به&zwnj;عنوان وام دریافت کنند.</p>\n<p>بهتر است بدانید که <strong>خرید آوه</strong> همانند دیگر رمزارزها در <a href=\"https://www.ompfinex.com/fa\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>صرافی&zwnj; ارز دیجیتال</strong></a> معتبر امکان&zwnj;پذیر است. قیمت ارز دیجیتال آوه نیز در پلتفرم&zwnj;های معاملاتی به&zwnj;صورت لحظه ای جهت خرید قابل مشاهده است.</p>\n<p>پلتفرم وام&zwnj;دهی آوه یکی از پروتکل&zwnj;های پرچم&zwnj;دار حوزه دیفای است که در آن وام&zwnj;دهندگان و وام&zwnj;گیرندگان، می&zwnj;توانند بدون حضور نهاد یا شخص ثالثی، بازار مالی خود را در اختیار داشته باشند. با توسعه و افزایش تقاضا در بخش دیفای رمزارزها، آوه تبدیل به یکی از عناصر جدانشدنی این حوزه شده است.</p>\n<p>پروتکل آوه تحت مدیریت هولدرهای رمز ارز آوه (AAVE) قرار دارد. <strong>AAVE</strong> توکن بومی این پلتفرم بوده و علاوه&zwnj;بر وجود ویژگی سپرده&zwnj;گذاری (اِستیکینگ / Staking) و کسب سود، به&zwnj;عنوان یک توکن حاکمیتی (Governance Token) در این پلتفرم ایفای نقش می&zwnj;کند.</p>\n<p>پلتفرم آوه در سال 2017 توسط بنیان&zwnj;گذار و مدیرعامل فعلی آن، اِستنی کولِچوف، در فنلاند ایجاد شده است، اما هم&zwnj;اکنون، دفتر مرکزی آوه در شهر لندن قرار دارد و تعداد زیادی از کارشناسان دنیای ارزهای دیجیتال در آن مشغول به کار هستند.</p>\n<p>آوه در ابتدا با نام &ldquo;ETHLend&rdquo; (Ethereum Lending) شناخته می&zwnj;شد. <strong>آوه</strong>، بلاک چین اختصاصی برای خود ندارد و پروتکل آن همانند بسیاری از دیگر پروتکل&zwnj;های دیفای بر بستر بلاک چین اتریوم فعالیت می&zwnj;کند. در حال حاضر، آوه از چندین رمزارز مبتنی بر شبکه اتریوم پشتیبانی کرده و گستره خدمات آن به&zwnj;طور مداوم در حال رشد است.</p>\n<h3>ویژگی های آوه</h3>\n<p>یکی از برجسته&zwnj;ترین ویژگی&zwnj;هایی که <strong>آوه</strong> را از سیستم&zwnj;های سنتی جدا می&zwnj;کند، شفافیت در انجام فعالیت&zwnj;ها در پلتفرم آن است. آوه در یک بلاک چین آزاد و متنِ&zwnj;باز فعالیت دارد که یعنی انجام تمام امور در آن با شفافیت کامل صورت می&zwnj;گیرد و کاربران پروتکل و سرمایه&zwnj;گذاران <strong>ارز آوه</strong>، از روند توسعه و پیشرفت آن آگاه هستند.</p>\n<p>این ویژگی در افزایش سطح <strong>خرید ارز دیجیتال آوه</strong>، بسیار حائز اهمیت است. آوه یک سیستم تماماً غیرمتمرکز است و سرویس&zwnj;های آن، کنترل رمزارزهای ذخیره&zwnj;شده کاربران در پلتفرم را در اختیار ندارند. از این رو، کاربران تنها مالک ارزهای ذخیره&zwnj;شده در این پلتفرم هستند و در نتیجه، مسئولیت تامین نقدینگی برای وام&zwnj;ها برعهده خود کاربران است.</p>\n<p>کاربران آوه می&zwnj;توانند از طریق ذخیره و سپرده&zwnj;گذاری رمز ارز آوه در این پلتفرم، کسب سود کنند. آوه معادل حجم واریز ارز، به کاربران توکن&zwnj;های &ldquo;a&rdquo; (aToken) را می&zwnj;دهد که از طریق آن&zwnj;ها بهره سپرده خود را دریافت می&zwnj;کنند.</p>\n<p>این توکن&zwnj;ها زمان واریز ایجاد می&zwnj;شوند و هنگام برداشت از بین می&zwnj;روند. برای مثال، اگر قصد ذخیره ارز دیجیتال چین لینک (Chainlink / LINK) را در این پلتفرم دارید، معادل واریزی خود توکن آوه &ldquo;aLINK&rdquo; را دریافت می&zwnj;کنید.</p>\n<p>وجود این ویژگی باعث شده شما با ذخیره دارایی خود، میزان بیشتری را هنگام برداشت دریافت کنید که در خرید و در نتیجه، قیمت ارز دیجیتال آوه تاثیر به&zwnj;سزایی دارد.</p>\n<p>هنگام برداشت، توکن&zwnj;های تحت اختیار شما به رمزارز اصلی که از طریق آن سپرده&zwnj;گذاری انجام داده&zwnj;اید، تبدیل خواهند شد. جهت دریافت وام یک وثیقه در قالب رمزارز نیاز است که به&zwnj;طور عادی، حجم آن باید از میزان وام درخواستی بالاتر باشد.</p>\n<h3>آینده ارز دیجیتال آوه</h3>\n<p>در رابطه با <strong>تحلیل ارز آوه</strong> باید گفت که به&zwnj;دلیل وجود قابلیت&zwnj;های فنی، کاربردپذیری و ویژگی&zwnj;های منحصربه&zwnj;فرد آن، ارز دیجیتال آوه از ارزش بالایی برخوردار است. البته قیمت ارز آوه به میزان عرضه کل آن در بازار، 16 میلیون واحد <strong>AAVE</strong>، نیز وابسته است.</p>\n<p>از سویی دیگر، امور مالی غیرمتمرکز یکی از خارق&zwnj;العاده&zwnj;ترین فناوری&zwnj;هایی است که به&zwnj;واسطه رمزارزها و بلاک چین خلق شده است و برخی از کارشناسان معتقدند که دیفای، آینده سیستم بانک&zwnj;داری فعلی را دچار تحول خواهد کرد.</p>\n<p>دیفای سیستمی منحصربه&zwnj;فرد بوده که برتری قابل توجهی نسبت به نظام&zwnj;های سنتی دارد و آوه نیز جزئی مهم از این سیستم به&zwnj;حساب می&zwnj;آید. از این رو، می&zwnj;توان نتیجه گرفت که خرید ارز دیجیتال آوه و آینده آوه رو به رشد و درخشان خواهد بود.</p>\n<p>دارندگان <strong>رمز ارز آوه</strong> در توسعه این پروتکل تاثیرگذار هستند و در عین حال از طریق این توکن&zwnj;ها کسب درآمد می&zwnj;کنند.</p>\n<p>نرخ تبادل، خرید و <strong>قیمت ارز دیجیتال آوه</strong> به افزایش استفاده از پروتکل آن و محبوبیت خدمات حوزه دیفای بستگی دارد. به نظر می&zwnj;رسد که با گذر زمان افراد بیشتری از مزایا و برتری حوزه دیفای نسبت به سیستم&zwnj;های سنتی آگاه شوند و سطح استفاده از این خدمات روز به روز افزایش پیدا کند.</p>\n<p>علاوه بر این موارد، قیمت ارز آوه مانند هر رمزارز دیگری با توجه به نسبت خرید و فروش آوه در بازار تغییر خواهد کرد.</p>\n<h2>خرید آوه</h2>\n<p>اولین قدم برای خرید آوه ایجاد یک حساب کاربری در پلتفرمی است که از <strong>ارز دیجیتال آوه</strong> پشتیبانی می&zwnj;کند. پس از انتخاب یک صرافی معتبر، نیاز است تا با ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری خود را به&zwnj;دست آورید و از طریق شیوه&zwnj;های پرداختی آن پلتفرم، حساب خود را شارژ کنید.</p>\n<p>از بین صرافی&zwnj;های معتبر دنیا می&zwnj;توان بایننس (Binance)، کوین&zwnj;بیس (Coinbase) و کوکوین (KuCoin) را نام برد. البته گاهی اوقات، عملیات ثبت نام، احراز هویت و پرداخت در صرافی&zwnj;های خارجی، برخی افراد را دچار سردرگمی و یا با ممنوعیت روبرو می&zwnj;کند.</p>\n<p>از این رو، انتخاب یک صرافی داخلی انتخاب صحیح خواهد بود. لازم به ذکر است، صرافی او ام پی فینکس با ساده&zwnj;سازی فرآیند ثبت نام و احراز هویت در کمترین زمان ممکن حساب کاربری را جهت خرید ارز آوه، در اختیار کاربران قرار می&zwnj;دهد.</p>\n<h3>نحوه خرید آوه</h3>\n<p>پس از ثبت نام و تایید احراز هویت در پلتفرم، کاربران باید حساب کاربری خود را بر اساس روش&zwnj;های زیر شارژ کنند:</p>\n<ol>\n<li>شارژ حساب کاربری با اتصال به درگاه پرداختی شبکه شتاب و استفاده از کارت&zwnj;های بانکی جهت واریز</li>\n<li>شارژ مستقیم حساب با ارسال ارزهای دیجیتال نظیر تتر (USDT)</li>\n</ol>\n<p>لازم به ذکر است، با شارژ ریالی حساب، <strong>خرید آوه</strong> در &laquo;بازار اصلی&raquo; امکان&zwnj;پذیر است و در صورت ارسال <a href=\"https://www.ompfinex.com/fa/coin/USDT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>تتر</strong></a> (USDT)، می&zwnj;توانید <strong>خرید و فروش آوه</strong> را در &laquo;بازار حرفه&zwnj;ای&raquo; پلتفرم انجام دهید.</p>\n<h3>چند نکته قبل از خرید آوه و فروش رمزارز Aave</h3>\n<p>بهتر است پیش از خرید ارز دیجیتال آوه ، نکات زیر را در نظر بگیرید:</p>\n<ul>\n<li>حداقل خرید ارز آوه در بازار اصلی 100 هزار تومان و در بازار حرفه&zwnj;ای 10 واحد تتر (USDT) است.</li>\n<li>کارمزد برداشت آوه در شبکه BEP20 به میزان 0.02 واحد AAVE و حداقل برداشت برای این رمزارز 0.15 واحد AAVE در نظر گرفته شده است.</li>\n</ul>\n<p>شما می&zwnj;توانید برای فروش آوه ، در کیف پول پلتفرم روی نام ارز کلیک کرده و به بخش سفارش فروش وارد شوید؛ همچنین می&zwnj;توانید موجودی رمز ارز آوه خود را به کیف پول دیگری ارسال کنید.</p>\n<p>جهت فروش آوه و تبدیل موجودی به ریال، روی گزینه فروش این ارز در بازار اصلی کلیک کنید و سپس مقدار و قیمت ارز آوه را در کادرهای مربوطه وارد کنید. <strong>خرید و فروش آوه</strong> در صرافی او ام پی فینکس از طریق ثبت سفارش به&zwnj;صورت سریع یا محدود امکان&zwnj;پذیر است.</p>\n<p>در صورت ثبت یک سفارش سریع، عملیات شما با <strong>قیمت لحظه ای آوه</strong> در بازار انجام می&zwnj;شود و در سفارش محدود، قیمت آوه را شما به&zwnj;صورت دلخواه وارد می&zwnj;کنید و سپس برای تکمیل سفارش، باید تا رسیدن بازار به قیمت مدنظر خود صبر کنید.</p>\n<h3>کیف پول آوه</h3>\n<p><strong>ارز دیجیتال آوه</strong> یک توکن مبتنی بر شبکه ERC-20 اتریوم بوده که یعنی در کیف پول&zwnj;های سازگار با شبکه <a href=\"https://www.ompfinex.com/fa/coin/ETH\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>اتریوم</strong></a> قابل نگهداری است. کاربران پس از خرید ارز آوه ، می&zwnj;توانند طیف وسیعی از کیف پول&zwnj;ها را در انواع سخت&zwnj;افزاری (سرد) و نرم&zwnj;افزاری (گرم) برای خود داشته باشند.</p>\n<p>کیف پول&zwnj;های سخت&zwnj;افزاری مانند لِجر (Ledger) یا ترزور (Trezor)، امن&zwnj;ترین نوع کیف پول ارزهای دیجیتال هستند و قابلیت ذخیره و پشتیبان&zwnj;گیری را به&zwnj;صورت آفلاین دارند. البته استفاده از این نوع کیف پول&zwnj;ها به کمی آموزش احتیاج داشته و برای داشتن آن&zwnj;ها باید هزینه پرداخت کنید.</p>\n<p>کیف پول&zwnj;های نرم&zwnj;افزاری، انتخابی ساده&zwnj;تر و عموماً رایگان هستند. این نرم&zwnj;افزارها را می&zwnj;توان در گوشی&zwnj;های هوشمند موبایل و کامپیوترها نصب کرد. تراست ولت (Trust Wallet)، کوینومی (Coinomi) و اکسودوس (Exodus) از نمونه&zwnj;های برتر این دسته هستند که در آن&zwnj;ها قابلیت ارسال، دریافت، معامله و سپرده&zwnj;گذاری رمزارزها نیز موجود است.</p>\n<p>اما کاربران او ام پی فینکس در صورت خرید آوه یا هر ارز دیجیتال دیگری، به&zwnj;صورت خودکار و رایگان از کیف پول امن این پلتفرم استفاده خواهند کرد. صرافی او ام پی فینکس با داشتن چندین شبکه بلاک چین و کیف پول&zwnj;های سخت&zwnj;افزاری، امنیت دارایی شما را تضمین می&zwnj;کند.</p>",
  "decimal_precision": 5,
  "icon_path": "https://cdn.jsdelivr.net/gh/atomiclabs/cryptocurrency-icons@bea1a9722a8c63169dcc06e86182bf2c55a76bbc/128/color/aave.png",
  "markets": {
   "IRR": {
    "quote_currency_precision": 0,
    "base_currency_precision": 6,
    "max_price": "28935170",
    "avg_price": 0,
    "volume_24h": "0",
    "last_price": {
     "sell": "33794980",
     "buy": "31929920"
    },
    "tradingview_symbol": "BINANCE:AAVEUSDT",
    "price_change_24h": "0"
   },
   "USDT": {
    "quote_currency_precision": 2,
    "base_currency_precision": 4,
    "max_price": "105.72",
    "avg_price": 0,
    "volume_24h": "0.00",
    "last_price": {
     "sell": "116.10",
     "buy": "0.00"
    },
    "tradingview_symbol": "BINANCE:AAVEUSDT",
    "price_change_24h": "0"
   }
  }
 }
}

اگر اعتبار سنجی اطلاعات ورودی کاربر با خطا مواجه شود پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "id": [
   "شناسه انتخاب شده، معتبر نیست."
  ]
 }
}

تاریخچه

ورودی :

{
 "currency_id": "IRR"
}

خروجی :

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "id": "BTC",
   "name": "بیت کوین",
   "icon_path": "https://cdn.jsdelivr.net/gh/atomiclabs/cryptocurrency-icons@9ab8d6934b83a4aa8ae5e8711609a70ca0ab1b2b/128/color/btc.png",
   "market": {
    "id": 1
   },
   .
   .
   .,
  {
   "id": "ACM",
   "name": "آ.ث. میلان توکن",
   "icon_path": "https://s3.ir-thr-at1.arvanstorage.com/ompfinex-static/t/acm.png",
   "market": {
    "id": 1
   },
   "last_price": "1351480",
   "volume24": "0",
   "quote_currency_precision": 0,
   "percent": 0,
   "weekly_percent": 0,
   "data": [],
   "created_at": "2022-09-11 12:33:38"
  }
 ]
}

اگر اعتبار سنجی اطلاعات ورودی کاربر با خطا مواجه شود پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "id": [
   "شناسه انتخاب شده، معتبر نیست."
  ]
 }
}

درخواست HTTP

GET v4/currency/history/{currency_id}

داده‌ی درخواستی

فیلد توضیحات
currency_id شناسه ارز‌ طرف دوم معامله ،که میتواند IRR یا USDT باشد - اجباری

در این اندپوینت می‌توانیم تاریخچه ارزها را بر اساس شناسه ارز‌ طرف دوم معامله دریافت کنیم.

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

دریافت اطلاعات همه ارزها

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'http://BASE_URL/v2/currencies'

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "id": "IRR",
   "name": "تومان",
   "icon_path": "https://cdn.countryflags.com/thumbs/iran/flag-round-250.png",
   "networks": [],
   "decimal_precision": 0,
   "color": "4caf50",
   "category": {
    "slug": null
   }
  },
  {
   "id": "BTC",
   "name": "بیت کوین",
   "icon_path": "https://cdn.jsdelivr.net/gh/atomiclabs/cryptocurrency-icons@9ab8d6934b83a4aa8ae5e8711609a70ca0ab1b2b/128/color/btc.png",
   "networks": [
    {
     "network": "BEP20",
     "withdraw_enabled": true,
     "deposit_enabled": true,
     "withdraw_fee": "0.000040000000000000",
     "minimum_withdraw_amount": "0.000400000000000000"
    },
    {
     "network": "BTC",
     "withdraw_enabled": false,
     "deposit_enabled": false,
     "withdraw_fee": "0.000500000000000000",
     "minimum_withdraw_amount": "0.001600000000000000"
    },
    {
     "network": "KCC",
     "withdraw_enabled": false,
     "deposit_enabled": false,
     "withdraw_fee": "0.000100000000000000",
     "minimum_withdraw_amount": "0.001000000000000000"
    }
   ],
   "decimal_precision": 8,
   "color": "ff9900",
   "category": {
    "slug": null
   }
  },
  .
  .
  .
 ]
}

درخواست HTTP

GET v2/currencies

داده‌ی درخواستی

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند اطلاعات تمامی ارز ها را دریافت نماید.

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

دسته‌ی ارز

دریافت دسته‌بندی ارزها

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/currency-category'

پاسخ موفق این اند پوینت به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "slug": "fiat",
   "name_fa": "",
   "name": "Fiat"
  },
  {
   "slug": "sport-token",
   "name_fa": "",
   "name": "Sport Token"
  },
  .
  .
  .
 ]
}

درخواست HTTP

GET v1/currency-category

داده‌ی درخواستی

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند اطلاعات دسته‌بندی ارز ها را دریافت نماید.

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

دریافت اطلاعات یک دسته

شیوه ارسال درخواست:

curl --location --request GET 'https://BASE_URL/v1/currency-category/fiat'

در صورتی که بخواهیم یک دسته را دریافت کنیم و دسته مورد نظر موجود باشد ، پاسخ به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "slug": "fiat",
  "title": "",
  "name_fa": "",
  "name": "Fiat",
  "content": "",
  "meta_title": "",
  "meta_description": ""
 }
}

در صورتی که بخواهیم یک دسته را دریافت کنیم و دسته مورد نظر موجود نباشد ، پاسخ به شکل زیر خواهد بود:

{
 "status": "CATEGORY_NOT_FOUND"
}

درخواست HTTP

GET v1/currency-category/{slug?}

داده‌ی درخواستی

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند اطلاعات یک دسته را دریافت نماید.

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

کد دعوت

لیست کدهای دعوت

خروجی :

{
 "status": "OK",
 "data": {
  "stats": {
   "total_friends": 303,
   "total_transactions": 13,
   "total_profit": "972453167"
  },
  "referrals": [
   {
    "id": "HME...KM3",
    "user_share": 20,
    "friend_share": 10,
    "profit": "31461131",
    "total_friends": 20
   },
   {
    "id": "6O1...IRG",
    "user_share": 20,
    "friend_share": 10,
    "profit": "223075469",
    "total_friends": 14
   },
   .
   .
   .
  ]
 }
}

درخواست HTTP

GET v1/user/referral

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند به صورت امار کلی دوستان ، معاملات و سود های خود را دریافت نماید و همچنین می‌تواند به تفکیک کد معرف دوستان ، معاملات و سود های خود را دریافت نماید.

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

ایجاد کد دعوت

خروجی :

{
 "status": "OK"
}

اگر اعتبار سنجی اطلاعات ورودی کاربر با خطا مواجه شود پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "friend_share": [
   "مقدار سهم دوستان صحیح نیست."
  ]
 }
}

کد وضعیت خطا : 403

{
 "status": "ERROR",
 "message": "پیش از ساخت کد دعوت می بایست فرایند احراز هویت را تکمیل کنید."
}
{
 "status": "ERROR",
 "message": "حداکثر کد معرف برای شما ۵۰ عدد می باشد."
}

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند کد دعوت ایجاد نماید.

کد معرف، کدی است که به شما اختصاص داده می‌شود تا برای دوستان‌تان ارسال کنید و آنها را به ثبت نام و به ترید دعوت کنید و پاداش بگیرید.

به عنوان پاداش شما برای دعوت از هر نفر به پلتفرم ، درصدی از کارمزد ترید آنها به شما تعلق می‌گیرد.

برای محاسبه درصد پاداش خود می‌توانید عدد 50% را از درصد سهم دوستان کم نمایید.

درخواست HTTP

POST v1/user/referral

داده‌ی درخواستی

فیلد توضیحات
friend_share سهم دوستان باید مقداری صحیح بین 0 تا 50 باشد و هم چنین مضربی از 5 باشد - داده‌ی عددی - اجباری

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

ویرایش کد دعوت

خروجی :

{
 "status": "OK"
}

کد وضعیت خطا: 400

{
 "status": "ALREADY_HAVE_REFERRAL_CODE",
 "message": "شما قبلا کد معرفی برای خود تعریف کرده اید."
}
{
 "status": "OWN_REFERRAL",
 "message": "شما مجاز به ثبت کدی که خودتان ایجاد کرده اید نمی باشید."
}

اگر اعتبار سنجی اطلاعات ورودی کاربر با خطا مواجه شود پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "referral_code": [
   "فیلد کد معرف الزامی است.",
   "کد معرف انتخاب شده، معتبر نیست."
  ]
 }
}

درخواست HTTP

PUT /v1/user/rial-withdraw

داده‌ی درخواستی

فیلد توضیحات
referral_code کد معرف باید در جدول کد معرف کاربران موجود باشد یعنی قبلا توسط کاربر دیگر ایجاد شده باشد - اجباری

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند در صورت نداشتن کد دعوت ، کد دعوت ایجاد شده توسط کاربر دیگر را به خود اختصاص دهد.

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

نشست‌های کاربر

لیست نشست‌های کاربر

خروجی :

{
 "status": "OK",
 "data": [
  {
   "id": 20,
   "impersonate": 0,
   "robot": 0,
   "user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36",
   "device": "Chrome 89.0.4389.82",
   "platform": "Windows",
   "device_platform": "web",
   "device_version": null,
   "ip": "1....28",
   "location": {
    "country": "NL",
    "city": "Amsterdam"
   },
   "created_at": "2021-03-14 14:32:02",
   "updated_at": null,
   "deleted_at": "2021-03-16 23:11:44"
  },
  {
   "id": 19,
   "impersonate": 0,
   "robot": 0,
   "user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36",
   "device": "Chrome 89.0.4389.82",
   "platform": "Windows",
   "device_platform": "web",
   "device_version": null,
   "ip": "1....8",
   "location": {
    "country": "NL",
    "city": "Amsterdam"
   },
   "created_at": "2021-03-14 14:09:55",
   "updated_at": null,
   "deleted_at": "2021-03-14 18:02:02"
  },
  .
  .
  .
 ],
 "total_records": 930,
 "per_page": 10,
 "page": 1,
 "total_pages": 93
}

اگر اعتبار سنجی اطلاعات ورودی کاربر با خطا مواجه شود پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "active": [
   "فیلد active فقط می‌تواند 0 و یا 1 باشد."
  ]
 }
}

درخواست HTTP

GET v1/user/sessions

داده ی ورودی به صورت Query String

فیلد توضیحات
active فقط می‌تواند 0 یا 1 باشد.

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند نشت‌های کاربران را دریافت نماید.

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

حذف نشست‌ کاربر

خروجی :

{
 "status": "OK"
}

اگر اعتبار سنجی اطلاعات ورودی کاربر با خطا مواجه شود پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

{
 "status": "VALIDATION_ERROR",
 "errors": {
  "id": [
   "شناسه انتخاب شده، معتبر نیست.",
   "شناسه باید عدد یا رشته‌ای از اعداد باشد.",
   "شناسه باید عدد صحیح باشد."
  ]
 }
}

در این اندپوینت کاربر لاگین می‌تواند نشست‌های کاربر را حذف نماید.

درخواست HTTP

DELETE v1/user/sessions

داده‌ی درخواستی

فیلد توضیحات
id شناسه نشست باید در جدول توکن برای کاربر لاگین موجود باشد - داده‌ی عددی - اجباری

خروجی به صورت پاسخ http response code 200 می‌باشد.

پروفایل

تغییر رمزعبور

تغییر رمزعبور

Response Success:

{
  "status": "OK",
  "message": "اطلاعات شما با موفقیت بروزرسانی شد."
}

Validation Error Status Code : 422

{
  "status": "VALIDATION_ERROR",
  "errors": {
    "old_password": [
      "فیلد old password باید رشته باشد.",